.

Privacy

CALUX TEGELS BVBA (hierna: CALUX TEGELS) neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking ernstig. CALUX TEGELS hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Met deze tekst wil CALUX TEGELS:

  • - aangeven wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens
  • - een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en u meedelen waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard
  • - verduidelijken met wie deze gegevens worden gedeeld
  • - u informeren over de cookies die er worden gebruikt
  • - uitleggen welke rechten u heeft

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is CALUX TEGELS BVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Meylandtlaan 176 en met ondernemingsnummer 0808.157.676.

2. De verantwoordelijke voor de verwerking

CALUX TEGELS verzamelt gegevens over u als u zich registreert bij CALUX TEGELS, als u haar website bezoekt of als u beroep doet op haar diensten.

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van de diensten van CALUX TEGELS. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen persoonsgegevens aan CALUX TEGELS over te maken.

3. Hoe en waarom verwerkt CALUX TEGELS uw gegevens?

CALUX TEGELS verzamelt en gebruikt de gegevens en informatie die op u betrekking heeft nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan uw toestemming zijn. Soms zal CALUX TEGELS uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan CALUX TEGELS uw toestemming afleiden uit uw acties en uw gedrag (bv. surfen op de website van CALUX TEGELS, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst) Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een verplichting door CALUX TEGELS. Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van een het gerechtvaardigd belang van CALUX TEGELS. In dat geval zal CALUX TEGELS steeds afwegen of uw eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen.

CALUX TEGELS verwerkt uw gegevens enkel om de door u gevraagde informatie, diensten of publicaties te verstrekken en/of te leveren, maar ook om haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren.

Uw gegevens worden ook verwerkt om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van CALUX TEGELS. Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van uw profiel.

In elk geval verwerkt CALUX TEGELS alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden.

3. Hoe en waarom verwerkt CALUX TEGELS uw gegevens?

2.8 CALUX TEGELS biedt de calculatie aan als service volgens de aan haar bezorgde plannen/schetsen. De opdrachtgever zelf moet er de juistheid van nagaan en draagt er de eindverantwoordelijkheid voor..

2.9 Alle materialen worden steeds verkocht per volle doos. CALUX TEGELS is genoodzaakt om alle bestellingen af te ronden naar volle dozen. De netto te betegelen hoeveelheid in m² dient vermeerderd te worden om tekorten te voorkomen door snijverlies en/of speciale legpatronen.

4. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

CALUX TEGELS deelt uw persoonsgegevens in principe met niemand buiten haar onderneming.

CALUX TEGELS kan uw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. CALUX TEGELS is genoodzaakt om uw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in haar naam diensten kunnen verlenen.

Voor zover u daarvoor toestemming geeft, kan CALUX TEGELS uw gegevens ook doorgeven aan derden die u informatie willen sturen over de diensten die zij verleent.

In bepaalde omstandigheden is CALUX TEGELS verplicht om uw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie CALUX TEGELS hierom verzoekt.

Soms is CALUX TEGELS genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden, wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Als alle of een deel van de activiteiten van CALUX TEGELS worden verkocht of overgedragen, behoudt CALUX TEGELS zich het recht voor om ook uw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal CALUX TEGELS de nodige inspanningen leveren om u hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die uw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dient u zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

5. Worden uw gegevens doorgegeven aan het buitenland?

Het is mogelijk dat CALUX TEGELS uw gegevens dient over te dragen naar een server in het buitenland of aan derden waarop wij beroep doen om uw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen CALUX TEGELS en uzelf uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Welke rechten heeft u?

U kan steeds uw gegevens inkijken en ze laten corrigeren. U kunt uw gegevens ook laten verwijderen en u kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Hiertoe kan u contact opnemen met CALUX TEGELS op het volgende adres of e-mailadres: info@calux-tegels.be

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

U kan zich daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing. Ook hiervoor kan u contact opnemen met CALUX TEGELS via de voormelde contactgegevens.

7. Welke cookies worden er gebruikt?

De website van CALUX TEGELS gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek.

Sommige cookies – functionele cookies - zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u de website van CALUX TEGELS wil bezoeken. Andere cookies – analysecookies - worden gebruikt voor analytische doeleinden van het websiteverkeer. Die kan u wel weigeren indien u dit wenst. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kan CALUX TEGELS u geen correcte werking van de website garanderen.

De cookies die CALUX TEGELS gebruikt, zijn de volgende:

  • - first party cookies / functionele cookies: deze cookies worden geplaatst door een website die op dat moment door u bezocht wordt en zijn noodzakelijk om de website op de juiste manier te kunnen bekijken;
  • - third-party cookies: deze cookies worden geplaatst door een derde partij, zoals Google+, Facebook en Instagram;
  • - niet-functionele cookies / tracking cookies: deze cookies worden geplaatst voor statistische, sociale of commerciële doeleinden, zoals Google Analytics en Google Conversion Tracking;
  • - permanente cookies: deze cookies blijven aanwezig op het apparaat waarmee u onze website bezocht heeft en dit voor de duur die bepaald wordt door de cookie. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de website bezoekt;
  • - sessie cookies: deze cookies worden tijdelijk geplaatst wanneer u onze website opent en worden verwijderd zodra de website gesloten wordt.

8. De beveiliging van uw gegevens?

CALUX TEGELS zorgt ervoor dat uw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.

9. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven.

U wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.