Skip links

Algemene Opmerkingen

1. Na ontvangst van de ondertekende offerte vraagt CALUX TEGELS een voorschot van minstens 30 % van het totaalbedrag.

2. Annuleringskosten = 30% van het totaalbedrag!

3. Verkochte goederen worden niet teruggenomen noch geruild.

4. Wij bieden de calculatie aan als service volgens de ons bezorgde plan/schets. De klant zelf moet er de juistheid van nagaan en draagt er de eindverantwoordelijkheid voor.

5. De levering gebeurt op straat aan de stoeprand (langs de vrachtwagen) met een laadklep met behulp van een transpallet.6. Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, onverwijld gemeld worden aan CALUX TEGELS binnen de 48 uur, rekening houdend met 2% breuktolerantie.

7. Alle materialen moeten gecontroleerd worden voor plaatsing. Voor zichtbare gebreken zal na plaatsing geen enkele klacht in aanmerking genomen worden.

8. Tegels kunnen afwijken van kleur, formaat en kaliber ten opzichte van getoonde stalen in de showroom, ook voor bijbestellingen.

9. Goederen kunnen maximum 3 maanden gestockeerd worden in ons magazijn.

10. De koper bevestigt kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden aan de achterzijde en deze te hebben aanvaard.

1.1 CALUX TEGELS BVBA, met adres te 3550 Heusden-Zolder, Meylandtlaan 176, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0808.157.676. Hierna genoemd: CALUX TEGELS.

1.2 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen CALUX TEGELS en de opdrachtgever, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing zowel in geval van verkoop en/of plaatsing van tegels als in geval van badkamerrenovaties. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege CALUX TEGELS. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 14 dagen na de opmaak of in geval van acties beperkt tot einde actie. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2 CALUX TEGELS beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan CALUX TEGELS heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan CALUX TEGELS. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.3 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door CALUX TEGELS zijn bevestigd. Na ontvangst van de ondertekende offerte/order/bestelbon vraagt CALUX TEGELS een voorschot van minstens 30 % van het totaalbedrag. Zodra het voorschot door CALUX TEGELS ontvangen is, worden de werken opgestart of wordt de bestelling geplaatst.

2.4 Elke annulering van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door CALUX TEGELS. In geval van aanvaarding van de annulering is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties en de bestelde en/of geleverde goederen en materialen, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van het totaalbedrag, tenzij CALUX TEGELS een hogere schade aantoont.

2.5 Verkochte goederen worden niet teruggenomen noch geruild. Enkel plaatsingsmaterialen zoals lijm, voegsel, profielen,… kunnen geretourneerd worden per stuk binnen 14 dagen na levering van de bestelling en in ongeopend en/of onbeschadigde verpakkingen.

2.6 Elke wijziging van de offerte op vraag van de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van CALUX TEGELS, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

2.7 Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de opdrachtgever bij aanneming van werken (diensten) niet het recht heeft om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen..

2.8 CALUX TEGELS biedt de calculatie aan als service volgens de aan haar bezorgde plannen/schetsen. De opdrachtgever zelf moet er de juistheid van nagaan en draagt er de eindverantwoordelijkheid voor..

2.9 Alle materialen worden steeds verkocht per volle doos. CALUX TEGELS is genoodzaakt om alle bestellingen af te ronden naar volle dozen. De netto te betegelen hoeveelheid in m² dient vermeerderd te worden om tekorten te voorkomen door snijverlies en/of speciale legpatronen.

3.1 CALUX TEGELS besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor CALUX TEGELS, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.
Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigeren om het product in ontvangst te nemen.
In geval van vertraging in de levering en/of uitvoering zal de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd worden met een periode gelijk aan de termijn waarbinnen de werken werden opgeschort en de termijn die nodig is om de werken opnieuw op te starten.

3.2 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. De werf moet opgeruimd zijn en afgesloten kunnen worden. Rechtstreekse of onrechtstreekse kosten als gevolg van tijdsverlies zijn ten laste van de opdrachtgever.

3.3 De opdrachtgever staat in voor een zorgvuldige en beveiligde stockering van de goederen die op de werf worden geleverd.

3.4 De opdrachtgever dient CALUX TEGELS te voorzien van een parkeerplaats op de werf gedurende de gehele uitvoeringsperiode van de werken. Kosten en vergunningen die daarvoor nodig zijn, zijn volledig ten laste van de opdrachtgever.

3.5 Indien de opdrachtgever aan CALUX TEGELS de opdracht geeft om de tegels te plaatsen en/of badkamerrenovatie uit te voeren, zal CALUX TEGELS ter plaatse de opmetingen doen.
Plaatsingen gebeuren volgens specificaties van ‘normale uitvoering’ van het WTCB. En is voorzien op een normale cementgebonden ondervloer met een maximumafwijking van 3mm onder een rechte lat van 2m.
Indien de vloerder met de betegeling op een specifieke manier/leg patroon ergens dient te starten moet de klant vooraf een gedetailleerde legplan bezorgen. Bij gebreke aan legplan beslist de vloerder dit naar eigen goeddunken.
Indien de opdrachtgever zelf instaat voor de plaatsing van de tegels en hiertoe de opmetingen zelf heeft gedaan en aan CALUX de plannen overhandigt, zal CALUX TEGELS niet meer ter plaatse gaan om de opmetingen te doen, tenzij anders overeengekomen. CALUX TEGELS is in dat geval niet verantwoordelijk voor meetfouten.

3.6 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. CALUX TEGELS behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.7 Er is slechts één oplevering van de werken. Op het ogenblik van de oplevering wordt een plaatsbeschrijving opgesteld, dewelke wordt ondertekend door CALUX TEGELS en de opdrachtgever. Indien er geen plaatsbeschrijving is voorzien, zal de levering van de goederen of de uitvoering van het werk zelf, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of de uitgevoerde werken, indien de opdrachtgever niet binnen de 48 uur na de levering of de uitvoering middels aangetekend schrijven protesteert.
De onvoorwaardelijke betaling van voorschotten of facturen wordt aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken waarop de betaling betrekking heeft.
De gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de goederen of de werken door de opdrachtgever of zijn gemachtigde wordt aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken of de goederen.

3.8 De opdrachtgever bezorgt CALUX TEGELS in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan CALUX TEGELS zijn verstrekt, heeft CALUX TEGELS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren.

3.9 CALUX TEGELS behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van de opdrachtgever in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, WCO, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij CALUX TEGELS of derden, het bekomen van collectieve schuldenregeling door de opdrachtgever,…).

3.10 Indien CALUX TEGELS na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft CALUX TEGELS het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de opdrachtgever.

3.11 Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden. Meerwerken en bijkomende werken worden aangerekend in regie. Alle regie uren zijn te rekenen vanaf vertrek aan onze showroom, Meylandtlaan 176, 3550 Heusden-Zolder en terug.

3.12 De opdrachtgever dient het maken van afspraken over de levering alle nodige opmerkingen door te geven aan CALUX TEGELS voor wat betreft de toegankelijkheid van de werf. Levering gebeurt wanneer de opdrachtgever of een vertegenwoordiger van de opdrachtgever persoonlijk op het leveradres aanwezig is op een met de opdrachtgever afgesproken dag. Omwille van verkeersomstandigheden is het voor CALUX TEGELS niet mogelijk om het precieze tijdstip te bepalen. Indien er niemand aanwezig is op de afgesproken losplaats worden de goederen gelost en is de koper verantwoordelijk voor de goederen die geleverd werden.
De levering gebeurt op straat aan de stoeprand (langs de vrachtwagen) met een laadklep met behulp van een transpallet. Indien gewenst door de opdrachtgever, kan er een levering gepland worden met een kraanwagen aan een meerprijs. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vrijhouden van een afzetplaats dewelke verhard is en voorzien is van een vrije plaats van 20m aan de straatkant. De plaats van levering moet steeds vlot bereikbaar zijn voor de chauffeur.
Indien ter plaatse blijkt dat er niet geleverd kan worden, om welke reden ook, zal er een kost van een tweede transport aangerekend worden.

3.13 In geval onze goederen geleverd worden op een pallet met de aanduiding ‘Euro’ zal deze laatste in rekening gebracht worden aan de koper voor de som van 16,00 EUR per eenheid.

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op bestelbon/order vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werden door CALUX TEGELS. De prijs is echter te verhogen indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon/order en de datum van de levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

5.1 De facturen van CALUX TEGELS zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.

5.2 Wanneer CALUX TEGELS verantwoordelijk is voor de plaatsing of in het geval van een badkamerrenovatie, gebeurt de betaling in drie fases:
– 30 % van het totaalbedrag als voorschot, zoals bepaald in artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden;
– 30 % van het totaalbedrag bij aanvang van de werken;
– 40 % van het totaalbedrag op het ogenblik van oplevering van de werken.

5.3 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet overeenkomst de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.4 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft CALUX TEGELS het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.5 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van CALUX TEGELS, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

5.6 CALUX TEGELS is gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van opdrachtgever te compenseren met schulden aan de opdrachtgever, zelfs na samenloop.

6.1 Indien CALUX TEGELS de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft CALUX TEGELS het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever.

6.2 Indien CALUX TEGELS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is CALUX TEGELS gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, onverwijld gemeld worden aan CALUX TEGELS. Elke klacht die niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. In elk geval zal de opdrachtgever het nodige doen om de leveringen onverwijld en binnen 48 uur te controleren.

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft CALUX TEGELS de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon/order of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3 De schadevergoeding CALUX TEGELS op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 % van de gefactureerde waarde van de bestelbon/order bedragen. In geval de opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4 CALUX TEGELS is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. CALUX TEGELS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van CALUX TEGELS is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling.

7.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor elk schade verwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan de goederen, aangestelden of onderaannemers van CALUX TEGELS en de materialen van deze personen, dat voortvloeit uit de eigen fout van de opdrachtgever en/of de fouten van personen voor wie hij instaat of voor derden die door de hem op de werf worden toegelaten.

7.6 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie. CALUX TEGELS zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de gebruiker.

7.7 Breuken dienen binnen de 48 uur schriftelijk (per mail naar info@calux-tegels.be) gemeld te worden aan CALUX TEGELS, rekening houdend met 2% breuktolerantie.

7.8 CALUX is niet aansprakelijk voor:
– het verlies, de diefstal, het waardeverlies of beschadiging van goederen die door de opdrachtgever aan CALUX TEGELS worden toevertrouwd;
– schade en kosten die voortvloeien uit het onvoorzichtig of voortijdig in gebruik nemen van de vloer of de badkamer;
– kleine verschillen in de kleur, de structuur of de afmeting van de goederen waarbij dit algemeen wordt aanvaard of indien dit eigen is aan het product;
– fouten die onzichtbaar zijn met het blote oog vanop manshoogte. De tegels moeten droog en niet bij tegenlicht gekeurd worden
– schade die rechtstreeks of onrechtstreeks is ontstaan door gebrek aan onderhoud door niet geschikte en niet correct gedoseerde onderhoudsproducten
– schade die rechtstreeks of onrechtstreeks is ontstaan door het niet tijdig controleren van kitvoegen door de opdrachtgever;
– schade die rechtstreeks of onrechtstreeks is ontstaan door het gebrek aan of het niet correct uitgevoerd onderhoud van badkamermeubels, sanitair en tegels.
– de vorstvrijheid van geglazuurde keramiek wordt nooit gegarandeerd;
– natuursteen verandert na verloop van tijd van structuur, kleur en oppervlak en vergt een speciaal onderhoud;
– scheuren in de stenen, kant- en hoekscheuren die het gevolg zijn van zakkingen, trillingen of doorbuiging van de ondervloer (welfsels…)
– kalkaanslag tussen de voegen en dat er na verloop van tijd door gebruik en veroudering een verkleuring ontstaat bij de voeg
– na het voegen kan er een soort waas of witte sluier liggen op de tegels. De verwijdering van de cementsluier dient te gebeuren op een correcte manier en met de juiste product (cementsluierverwijderaar) en is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker
– we willen er ten slotte op wijzen dat een holle klank geen afdoende reden is om een betegeling af te keuren, tenzij er zich hierdoor ook andere problemen voordoen zoals het loskomen van de tegels!

7.9 Tegels kunnen afwijken van kleur, formaat en kaliber ten opzichte van getoonde stalen in de showroom. Een bijbestelling van eerder bestelde goederen kan resulteren in een kleurverschil. Wij kunnen niet garanderen dat bijbestellingen dezelfde kleur en kaliber zullen hebben als de eerder geleverde tegels.

7.10 De tegels aangeduid onder één van de volgende benamingen : afval, gedeklasseerd, tweede keus, handelskeus (H.K.), mindere sortering (M.S.), “tout-venant”, loten, speciale aanbiedingen en liquidatietegels zijn uitgesloten van elke waarborg.

7.11 Alle materialen moeten gecontroleerd worden voor plaatsing. Voor zichtbare gebreken zal na plaatsing geen enkele klacht in aanmerking genomen worden (bv haarscheurtjes, kromme of bolle tegels, foutjes in oppervlak, tintverschillen). De koper moet steeds, voorafgaand aan de plaatsing, controleren of alle geleverde dozen hetzelfde lotnummer hebben, om kleurverschillen te voorkomen.

7.12 De door de fabrikant opgegeven graad van slijtvastheid geldt enkel ten titel van inlichting in normale omstandigheden. Zand, stof en haren beperken in aanzienlijke mate de levensduur van de toplaag. Men dient steeds rekening te houden met het type schoeisel, het type verkeer en de voorziene reinigingsmethodes. De vloeren dienen op een gepaste wijze beschermd te worden tegen krassen, bijvoorbeeld door aan de ingang van gebouwen deurmatten te voorzien of andere beschermingsmaatregelen tegen schurende deeltjes. Bij vaststelling van onvoldoende onderhoud is iedere verantwoordelijkheid van de verkoper uitgesloten.

7.13 De glanzende toplaag van sommige materialen kan haar initieel uitzicht verliezen bij gebruik. Bij het polijsten verwijdert men immers het laagje dat de microporiën beschermd die net onder het tegeloppervlak aanwezig zijn na het bakken. Hierdoor kunnen vervuilende stoffen (bv. stof, rubberdeeltjes,..) geabsorbeerd worden. Door de blootliggende microstructuur, waardoor de duurzaamheid van het gepolijste uitzicht niet langer gegarandeerd is. Als gevolg van intensief voetgangersverkeer kan de gepolijste afwerking bovendien deels zijn glans verliezen. Deze tegels vereisen een aangepast en regelmatiger onderhoud. Dit verschijnsel wordt als normaal beschouwd en kan geen enkele klacht rechtvaardigen.

7.14 Verpakkingen kunnen nat worden en verkleuren. De tegels lijden hier echter niet onder. Klachten over natte of verkleurde dozen met tegels worden niet aanvaard.

7.15 Na het afronden worden plinten koud geëmailleerd. De email aangebracht op de afgeronde kant verdraagt minder slijtage dan een tegel die in de oven gebakken wordt. Het plaatsen en het inwassen van geëmailleerde plinten dient met de nodige voorzichtigheid te worden uitgevoerd. Om beschadigingen te voorkomen is het aangewezen om bij bv. het verwijderen van verfresten of het schoonmaken geen gebruik te maken van bijtende producten, schuursponsjes, etc. Klachten over beschadigingen aan geëmailleerde plinten worden niet aanvaard.

8.1 De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van CALUX TEGELS heeft voldaan. CALUX TEGELS behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke CALUX TEGELS niet zou hebben gecontracteerd. CALUX TEGELS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de opdrachtgever.

8.2 Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de opdrachtgever de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.

8.3 Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot goederen over op de opdrachtgever op het ogenblik van de levering.

9.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van CALUX TEGELS. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

9.2 De volle eigendom van intellectuele rechten op de door CALUX TEGELS verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij CALUX TEGELS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

9.3 CALUX TEGELS is te allen tijde gerechtigd om op haar website en sociale media voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient CALUX TEGELS te beschikken over de volgende gegevens van de opdrachtgever: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. CALUX TEGELS is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

10.2 In bepaalde omstandigheden is CALUX TEGELS verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure CALUX TEGELS hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien CALUX TEGELS van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de opdrachtgever werd afgesloten.

10.3 Indien CALUX TEGELS alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal CALUX TEGELS de nodige inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel.

10.4 De opdrachtgever heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

10.5 CALUX TEGELS draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

11.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door CALUX TEGELS van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.2 Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met CALUX TEGELS afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CALUX TEGELS. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

11.3 Een eventueel in gebreke blijven van CALUX TEGELS om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

11.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.5 In de relatie tussen CALUX TEGELS en de opdrachtgever is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door CALUX TEGELS worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Hasselt, onverminderd het recht voor CALUX TEGELS om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.

Bij gebruik van onze website ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.